Студентска школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

Проекти

Наименование на проект: Формиране на научни компетентности в Студентска школа за ИКТ иновации
Номер на проект: СП19-ФМИ-004
Ръководител: доц. д-р Ст. Хаджиколева
Начална дата: 23.04.2019 г.
Крайна дата: 30.11.2020 г.
Основна цел на проекта е формиране у студенти и докторанти на научни компетентности и стимулиране на развитието на научен потенциал за провеждане на качествени научни изследвания.

Основни дейности:


 1. Формиране на научни компетентности у студенти и докторанти, чрез:
  • провеждане на обучения за придобиване на базови знания и умения, необходими за стартиране на успешна научна кариера;
  • подкрепа за изготвяне на научни публикации и участие в научни форуми и конференции.
 2. Подкрепа за провеждане на качествени научни изследвания в две основни направления:
  • проучвания, създаване и изследване на концептуални и компютърни модели, създаване и тестване на софтуерни средства за приложение на ИКТ в бизнеса;
  • проучвания, дизайн и разработване на образователни ресурси, модели, методики и педагогически патерни за електронно обучение, и провеждане на практически експерименти.
Наименование на проект: Моделиране на невронни мрежи с приложения в бизнеса
Номер на проект: СП19-ФМИ-012
Ръководител: доц. д-р Е. Хаджиколев
Начална дата: 23.04.2019 г.
Крайна дата: 30.11.2020 г.
Основна цел на проекта е теоретична и практическа подготовка на студенти за провеждане на научни изследвания и практически експерименти с невронни мрежи.

Основни дейности:


 1. Провеждане на тематични образователни семинари за моделиране и имплементиране на невронни мрежи.
 2. Разработване на образователни цифрови ресурси за обучение на студенти.
 3. Провеждане на научни проучвания и експерименти с невронни мрежи.
 4. Популяризиране на студентските научни разработки чрез участие в научни конференции и публикации в списания.
 5. Разработване на две избираеми учебни дисциплини за невронни мрежи.
Наименование на проект: Студентска школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението
Номер на проект: СП17-ФМИ-005
Ръководител: доц. д-р Ст. Хаджиколева
Начална дата: 16.05.2017 г.
Крайна дата: 30.11.2018 г.