Школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

Дейности

Основни дейности:

 1. Подкрепа за обогатяване и усъвършенстване на научните компетентности на докторантите, чрез:
  • провеждане на обучения, необходими за успешна научна кариера;
  • участие с доклади в научни семинари.
 2. Подкрепа за провеждане на качествени научни изследвания, чрез:
  • прилагане на иновативни подходи и ИКТ за провеждане на научни проучвания и анализи, изготвяне на концептуални и компютърни модели, методи и методологии, създаване и тестване на софтуерни прототипи и др.;
  • провеждане на експерименти чрез използване на съвременни ИКТ, вкл. с методи на изкуствения интелект.
 3. Подкрепа за популяризиране на научноизследователските резултати, чрез:
  • изготвяне на научни публикации;
  • участие с доклади в национални и международни научни конференции и форуми.
 4. Оказване на помощ от хабилитирани лица за повишаване качеството на обучението на студентите, чрез:
  • разработване на нови учебни програми и провеждане на избираеми учебни дисциплини;
  • разработване на учебни помагала за студенти.