Школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

Новини

XIX-ти научен семинар на Школа за ИКТ иновации

На 18 ноември 2022 г. се проведе XIX научен семинар на Школа за ИКТ иновации. Докт. Желязко Терзийски разказа за работата си, насочена към използването на иновативни технологии за in silico анализ на физикохимичните характеристики на пептиди. Докт. Благовест Пижев представи разработвано от него мобилно приложения за обработка и визуализиране на метеорологични и хидрометрични данни. Докт. Владимир Цветков докладва за резултатите от проведено със с

Виж повече

XVIII-ти научен семинар на Школа за ИКТ иновации

Д-р Костадин Йотов и бакалавър Йоан Йорданов докладваха за работата си на Осемнадесети научен семинар на Школа за ИКТ иновации, който се проведе на 18 ноември 2022 г. Костадин Йотов представи изследванията си, свързани с установяване на ограничения за броя на неврони и слоеве в топологията на апроксимиращи изкуствени невронни мрежи. Йоан Йорданов разказа за експериментите си за използване на изкуствен интелект за разпознаване на текст и гласов ас

Виж повече

Участие на студенти в IХ-та Международна научна конференция на младите учени

IХ-та Международна научна конференция на младите учени се проведе на 14 – 15 юли 2022, в онлайн формат. Форумът се организира от Клуб на младите учени при Съюз на учените в България – Пловдив. В работата на конференцията, с доклади участваха студентите Йоан Йорданов и Мария Горгорова. Йоан Йорданов докладва за експеримент, проведен с ученици от 5-ти клас в час по информационни технологии. Гласов асистент с изкуствен интелект предоставя учебно с

Виж повече

Участие на докторанти в IХ-та Международна научна конференция на младите учени

Доктор Костадин Йотов и докторанти Емил Йончев и Владимир Цветков участваха в IХ-та Международна научна конференция на младите учени, която се проведе онлайн в периода 14-15 юли 2022 г. Д-р Йотов докладва резултатите от многогодишната си работа по изграждане на нервно-кибернетична система за прогнозиране на потреблението на електрическа енергия. Докт. Цветков представи един подход за персонализиране на учебното съдържание в електронна среда чрез

Виж повече

Участие на докторант в научна конференция

Международен симпозиум INFOTEH-JAHORINA 2022 се проведе онлайн в периода 16-18 март 2022 г. Докторант Асен Узунов участва с доклад на тема "CONCEPTUAL MODEL OF A QUALITY ASSURANCE SYSTEM IN HIGHER EDUCATION". Той представи работата си, свързана с разработване на концептуален модел за осигуряване на качеството във висшето образование.

Виж повече

Седемнадесети научен семинар на Школа за ИКТ иновации

Докторанти Желязко Терзийски и Костадин Йотов докладваха за работата си на Седемнадесети научен семинар на Школа за ИКТ иновации, който се проведе на 29 ноември 2021 г. Докт. Терзийски представи изследванията си за възможностите за кодиране на аминокиселинни последователности с цел прогнозиране на биологичната им активност чрез методи на изкуствения интелект. Докт. Йотов докладва за работата си по създаване на Неврокибернетична система за прогноз

Виж повече

Участие на студенти в Научна конференция „Дни на науката 2021“

Научна конференция „Дни на науката 2021“ се проведе онлайн, в периода 25-27 ноември 2021 г. В работата на конференцията с доклади участваха студентката Мария Борисова и докторант Емил Йончев. Работата на Мария Борисова е фокусирана върху анализ на резултатите от обучението по математика в 6-ти клас с цел повишаване на качеството на обучението. Емил Йончев представи някои идеи за моделиране на педагогически патерни в Мудъл чрез стандартни учебни д

Виж повече

Шестнадесети научен семинар на Школа за ИКТ иновации

В поредният докторантски семинар на Школа за ИКТ иновации докладваха докторанти Емил Ангелов и Мухарем Моллов. Докторант Ангелов разказа за работата си по изграждане на JavaScript-базирана среда за разпределена обработка на изображения. Докторант Моллов представи идеите си за компетентностен подход в обучението по професия "Приложен програмист".

Виж повече

Петнадесети научен семинар на Школа за ИКТ иновации

На 21 октомври 2021 г. се проведе петнадесети семинар на Школа за ИКТ иновации. Докторант Минчо Симов разказа за началната си работа, насочена към използването на компютърно зрение в класната стая. Докторант Дамяна Грънчарова представи изследванията си, свързани с формиране на научна грамотност у учениците чрез използване на иновативни методи в обучението по физика. Разказа за редица експерименти, проведени в класната стая в часовете по физика и

Виж повече

Обучителен семинар "Използване на Python за създаване на невронни мрежи"

На 6 октомври 2021 г. се проведе семинар на тема "Използване на Python за създаване на невронни мрежи". Доц. Терзийска направи кратък преглед на най-популярните библиотеки. Показа с конкретни примери как може да се създадат и обучат невронни мрежи с Python.

Виж повече