Школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

Новини

Обучителен семинар на тема: „Академично писане и работа с информационни източници“

На 29 октомври 2019 г., проф. Йордан Христосков проведе обучение на тема „Академично писане и работа с информационни източници“. Той разгледа важни въпроси, свързани с работата с информационни източници, тяхното качество и стойност, правила за цитиране, перифразиране и обобщаване, стилове за цитиране и позовавания на различни видове източници, и др. Специално внимание обърна на специфичните особености на академичното писане. Проф. Христосков отго

Виж повече

Обучителен семинар на тема: „Презентиране и комуникиране в научните среди“

Семинар на тема „Презентиране и комуникиране в научните среди“ се проведе на 22 октомври 2019 г. в Дома на учените - гр. Пловдив. Доц. Желязка Райкова разясни основните правила и изисквания за добра презентация. Последователно разгледа основни въпроси, свързани със структурата и съдържанието на презентацията, оформянето, ролята на цветовете, различни аспекти на вербалната и невербалната презентация и др. Тя даде на младите учени множество съвети

Виж повече

Обучителен семинар "Изграждане на системи с изкуствен интелект в Python"

Докторант Мирослав Трънков беше лектор на поредния образователен семинар, на тема "Изграждане на системи с изкуствен интелект в Python". Той разгледа основните софтуерни библиотеки за машинно обучение. Представи известни приложения за лицево разпознаване, игрови ботове и др. Сподели личен опит от работата си с невронни мрежи.

Виж повече

Участие на докторант в 10-та Международна научна конференция "Education, Research & Development"

Докторант Дамяна Грънчарова участва с доклад в работата на 10-та Международна научна конференция "Education, Research & Development". Конференцията се проведе в периода 23 - 27 август 2019 г. в гр. Бургас.

Виж повече

Участие на докторант в Международна научна конференция GIREP-ICPE-EPEC-MPTL 2019

Докторант Дамяна Грънчарова взе участие в работата на Международна научна конференция GIREP-ICPE-EPEC-MPTL 2019. Тя представи доклад на тема "Integrated lesson in learning the phenomenon “diffusion”. Конференцията се проведе от 1 до 5 юли, 2019 г. в гр. Будапеща, Унгария.

Виж повече

Участие на студенти в Международна научна конференция "Образование, наука, икономика и технологии"

Студентките Петя Семова и Розалина Недялкова участваха на официален научен форум. Те изнесоха доклад на Международна научна конференция "Образование, наука, икономика и технологии", която се проведе на 20 - 21 юни, 2019 г. в гр. Бургас.

Виж повече

Десети научен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации

На 6 юни 2019 г. се проведе поредният научен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации. Докторант Неделчо Андонов представи работата си по изграждане на софтуерна система за моделиране на обобщени мрежи. Той разказа за разработката си и направи кратка демонстрация. Студентките Петя Семова и Розалина Недялкова изнесоха доклад на тема "Формиране на умения от висок порядък у студентите чрез обучение за придобиване на научни компетентности".

Виж повече

Обучителен семинар "Въведение в невронните мрежи"

Семинар на тема "Въведение в невронните мрежи" беше проведен от проф. д.т.н. Чавдар Дамянов на 4 юни 2019 г. Той разгледа накратко различни области, в които се използва изкуствен интелект. Разясни основни понятия, свързани с невронните мрежи. Разгледа архитектури, методи за обучение на невронни мрежи, класификатори. Проф. Дамянов разказа за личния си опит от използването на невронни мрежи в бизнеса.

Виж повече

Обучителен семинар "Възможности за публикуване на резултати от научните изследвания в реферирани издания, индексирани в Web of Science и SCOPUS"

При засилен интерес премина третият обучителен семинар, проведен от чл.-кор. проф. дтн Стефан Драгоев на 4 юни 2019 г. Темата "Възможности за публикуване на резултати от научните изследвания в реферирани издания, индексирани в Web of Science и SCOPUS" повдигна много въпроси, свързани с популяризирането на научноизследователската дейност на младите учени. Проф. Драгоев разгледа основни положения, свързани с индексирането и реферирането на научни п

Виж повече

Обучителен семинар „Защита на интелектуалната собственост в Интернет“

На 28 май 2019 г. се проведе втори обучителен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации. Темата „Защита на интелектуалната собственост в Интернет“ беше представена от адв. Атанас Костов. Той запозна младите учени с основните възможности за защита на авторските права, като направи съпоставка със САЩ, Европейския съюз и България. Адв. Костов илюстрира юридическите постановки с множество примери и казуси от неговата практика. Даде разяснения по ко

Виж повече