Школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

Новини

Участие на студенти в Международна научна конференция "Образование, наука, икономика и технологии"

Студентките Петя Семова и Розалина Недялкова участваха на официален научен форум. Те изнесоха доклад на Международна научна конференция "Образование, наука, икономика и технологии", която се проведе на 20 - 21 юни, 2019 г. в гр. Бургас.

Виж повече

Десети научен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации

На 6 юни 2019 г. се проведе поредният научен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации. Докторант Неделчо Андонов представи работата си по изграждане на софтуерна система за моделиране на обобщени мрежи. Той разказа за разработката си и направи кратка демонстрация. Студентките Петя Семова и Розалина Недялкова изнесоха доклад на тема "Формиране на умения от висок порядък у студентите чрез обучение за придобиване на научни компетентности".

Виж повече

Обучителен семинар "Въведение в невронните мрежи"

Семинар на тема "Въведение в невронните мрежи" беше проведен от проф. д.т.н. Чавдар Дамянов на 4 юни 2019 г. Той разгледа накратко различни области, в които се използва изкуствен интелект. Разясни основни понятия, свързани с невронните мрежи. Разгледа архитектури, методи за обучение на невронни мрежи, класификатори. Проф. Дамянов разказа за личния си опит от използването на невронни мрежи в бизнеса.

Виж повече

Обучителен семинар "Възможности за публикуване на резултати от научните изследвания в реферирани издания, индексирани в Web of Science и SCOPUS"

При засилен интерес премина третият обучителен семинар, проведен от чл.-кор. проф. дтн Стефан Драгоев на 4 юни 2019 г. Темата "Възможности за публикуване на резултати от научните изследвания в реферирани издания, индексирани в Web of Science и SCOPUS" повдигна много въпроси, свързани с популяризирането на научноизследователската дейност на младите учени. Проф. Драгоев разгледа основни положения, свързани с индексирането и реферирането на научни п

Виж повече

Обучителен семинар „Защита на интелектуалната собственост в Интернет“

На 28 май 2019 г. се проведе втори обучителен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации. Темата „Защита на интелектуалната собственост в Интернет“ беше представена от адв. Атанас Костов. Той запозна младите учени с основните възможности за защита на авторските права, като направи съпоставка със САЩ, Европейския съюз и България. Адв. Костов илюстрира юридическите постановки с множество примери и казуси от неговата практика. Даде разяснения по ко

Виж повече

Обучителен семинар на тема: „Методи и методология на научните изследвания“

На 21 май 2019 г. се проведе първият обучителен семинар по проект „Формиране на научни компетентности в Студентска школа за ИКТ иновации“. Лекторът - проф. д.т.н. инж. Степан Актерян изнесе лекция на тема "Методи и методология на научните изследвания". Той разясни основни понятия, свързани с науката, научното знание и научните изследвания. Представи различни класификации, свързани с начините и средства за провеждане на научни изследвания. Разгле

Виж повече

Първа работна среща по проект „Формиране на научни компетентности в Студентска школа за ИКТ иновации“

Работна среща по проект „Формиране на научни компетентности в Студентска школа за ИКТ иновации“ беше проведна на 17 май 2019 г. Участниците в проекта бяха запознати с поставените цели, планираните дейности и текущите задачи. Получиха информация как да изготвят индивидуален план за работата си по проекта, за планираните обучителни и научни студентски семинари, и за възможностите за подкрепа за изготвяне на публикации и участие в научни форуми и ко

Виж повече

Заключителна работна среща по проект "Студентска школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението"

Заключителната работна среща по проект "Студентска школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението" се проведе на 11 ноември 2018 г. в гр. Хисаря. Доц. Хаджиколева представи извършената в рамките на проекта работа и направи равносметка за студентките постижения. Тя поздрави най-активните участници в проекта за тяхното трудолюбие и упоритост и им пожела много успехи - Владимир Цветков, Веселина Нанева, Иван Желев, Петя Делчева, Неделчо Андонов, Крас

Виж повече

Кръгла маса “Възможности пред младите хора в науката и бизнеса”

Кръгла маса “Възможности пред младите хора в науката и бизнеса” се проведе на 10 ноември 2018 г. в гр. Хисаря. Участниците в проекта дискутираха възможностите за провеждане на научна дейност и перспективите пред младите учени в България. Доц. Хаджиколева ги запозна с новите законови регламенти за обучение и придобиване на образователно и научна степен "доктор". Д-р Рачовски разказа за докторантурата си, за предизвикателствата, които е срещнал

Виж повече

Девети научен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации

На 10 ноември 2018 г. в гр. Хисаря се проведе девета сбирка на Научния семинар на Студентска школа за ИКТ иновации. Докторант Неделчо Андонов докладва за съвременни технологии за управление на сигурността и защита на приложения в облака. Той разгледа някои добри практики и сподели личните си впечатления за основните проблеми на сигурността в облака.

Виж повече