Школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

Информация

Веселина Тавкова

Веселина Тавкова
Студент, Приложна математика (магистър)

Доклади на семинари и конференции

 1. Базови модели на разпространение на иновациите с нелинейна зависимост от действителния пазар, Втори научен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации, 17 октомври 2017 г., гр. Пловдив.
 2. Моделиране - търсене и предлагане. Регулиране на пазарните цени от правителството, Студентски семинар "Приложения на математиката", 24.02.2017, гр. Пловдив.

Публикации

 1. Тавкова, В., А. Христов, Базови модели на разпространение на иновациите с нелинейна зависимост от действителния пазар, Сборник доклади от Национална научна конференция „Образование и наука – за личностно и обществено развитие“, 27-28 октомври 2017 г., гр. Смолян, 20-40. 
 2. Тавкова, В., Ст. Хаджиколева, Е. Хаджиколев, Използване на облачни услуги в обучението по информацинни технологи, Научни трудове на Съюза на учените в България - Пловдив, 2016 г.

Преподавателска дейност

 • Линейна алгебра и аналитична геометрия
 • Геометричен дизайн
 • Геометрия за информатици
 • Увод в информационните технологии
 • Уеб програмиране
 • Въведение в комщютърните науки (програмиране наС++), и др.

Участие в проекти

 1. СП17-ФМИ-005, Студентска школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението (2017-2018).
Всички участници