Школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

Информация

Владимир Цветков

Владимир Цветков
Докторант в ПН 4.6. Информатика и компютърни науки

Доклади на семинари и конференции

 1. An Approach for Personalizing Learning Content in a Learning Management System Through Pedagogical Patterns, IXth International Conference of Young Scientists – 14 – 15 July 2022, Plovdiv.
 2. Педагогически патерни за диференциран подход в обучението, Седми научен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации, 3 октомври 2018 г., гр. Пловдив.
 3. Цифрово хранилище на педагогически патерни, Първи научен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации, 10 октомври 2017 г., гр. Пловдив.

Публикации

 1. Hadzhikolev, E., S. Hadzhikoleva, H. Hristov, E. Yonchev, V. Tsvetkov, Modeling of Pedagogical Patterns in an E-learning System, International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET), 16(24), 2021, pp. 205–219.
 2. Цветков, В., С. Хаджиколева, Педагогически патерни за диференциран подход в обучението, Международна научна конференция УНИТЕХ, 16-17 ноември 2018 г., гр. Габрово, стр. 158-163.
 3. Хаджиколева, Ст., Е. Хаджиколев, Т. Рачовски, Вл. Цветков, Използване на педагогически патерни за споделяне на педагогически опит и добри практики, Сборник доклади от Национална научна конференция „Образование и наука – за личностно и обществено развитие“, 27-28 октомври 2017 г., гр. Смолян, 105-114. 
 4. Рачовски, Т., Вл. Цветков, Е. Хаджиколев, Ст. Хаджиколева, Цифрово хранилище на педагогически патерни, 56-та Научна конференция “Индустрия 4.0. Бизнес среда. Качество на живот.”, 27 - 28 октомври 2017 г., гр. Русе.

Преподавателска дейност

 • Моделиране на учебни курсове в Мудъл
 • Въведение в облачните технологии
 • Моделиране и управление на бизнес процеси

Участие в проекти

 1. МУ21-ФМИ-011, Машинното зрение в интелигентна среда и организация на работата в учебна среда – експериментални подходи при обучението на ученици и студенти (2021-2022).
 2. МУ21-ФМИ-004, Подкрепа за провеждане на научни изследвания в Школа за ИКТ иновации (2021-2022).
 3. СП19-ФМИ-004, Формиране на научни компетентности в Студентска школа за ИКТ иновации (2019-2020).
 4. СП19-ФМИ-012, Моделиране на невронни мрежи с приложения в бизнеса (2019-2020).
 5. СП17-ФМИ-005, Студентска школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението (2017-2018).
Всички участници