Школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

Информация

Димитър Хайверов

Димитър Хайверов
Студент, спец. "Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт"

Доклади на семинари и конференции

  1. Блоково програмиране и използването му при преподаване на различни учебни дисциплини, Седма студентска научна сесия към ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“, 05.01.2019 г., гр. Пловдив.

Участие в проекти

  1. СП19-ФМИ-004, Формиране на научни компетентности в Студентска школа за ИКТ иновации (2019-2020).
Всички участници