Школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

Информация

Емил Йончев

Емил Йончев
Докторант в ПН 4.6. Информатика и компютърни науки

Доклади на семинари и конференции

 1. Formation of Competences for Building e-learning Courses with Pedagogical Patterns, IXth International Conference of Young Scientists – 14 – 15 July 2022, Plovdiv.
 2. Mоделиране на педагогически патерни в Мудъл чрез стандартни учебни дейности и ресурси, Научна конференция „Дни на науката 2021” – 25-27 ноември 2021 г., гр. Пловдив.
 3. Формален модел на език за педагогически патерни, XI Научен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации, 15 ноември 2019 г., гр. Пловдив.
 4. Модел  за конструиране  на учебен  път чрез педагогически патерни, Научна конференция „Дни на науката 2020”, 20 ноември 2020 г., гр. Пловдив. 
 5. Конструиране на учебен път в контекста на Е-обучението, XIII Научен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации, 14 декември 2020 г., гр. Пловдив.

Публикации

 1. Hadzhikolev, E., S. Hadzhikoleva, H. Hristov, E. Yonchev, V. Tsvetkov, Modeling of Pedagogical Patterns in an E-learning System, International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET), 16(24), 2021, pp. 205–219.
 2. Йончев, Е., С. Хаджиколева, Mоделиране на педагогически патерни в Мудъл чрез стандартни учебни дейности и ресурси, Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив. Серия В. Техника и технологии. Том XX, ISSN 1311-9419 (Print); ISSN 2534-9384 (Online), 2022, стр. 104-109.
 3. Йончев, Е., Модел  за конструиране  на учебен  път чрез педагогически патерни, Научна конференция „Дни на науката 2020”, 20 ноември 2020 г., гр. Пловдив.
 4. Hadzhikolev, E., S. Hadzhikoleva, E. Yonchev, T. Rachovski, Formal Model of a Pedagogical Pattern Language, International journal of scientific & technology research, vol. 8, issue 9, September 2019, ISSN 2277-8616, pp. 748-753.

Награди

 • Най-добра презентация в секция "Математика и информатика" от IХ-та Международна научна конференция на младите учени – 14-15 юли 2022 г., гр. Пловдив, България - трето място.

Преподавателска дейност

 • Моделиране на учебни курсове в Мудъл
 • Програмни средства за компютърна графика
 • Въведение в облачните технологии

Участие в проекти

 1. МУ21-ФМИ-004, Подкрепа за провеждане на научни изследвания в Школа за ИКТ иновации (2021-2022).
 2. МУ21-ФМИ-011, Машинното зрение в интелигентна среда и организация на работата в учебна среда – експериментални подходи при обучението на ученици и студенти (2021-2022).
 3. СП19-ФМИ-004, Формиране на научни компетентности в Студентска школа за ИКТ иновации (2019-2020).
 4. МУ19-ФМИ-009, Моделиране чрез математика и информатика и симбиозата им с ИКТ (2019-2020)
Всички участници