Школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

Информация

Желязко Терзийски

Желязко Терзийски
Докторант в ПН 4.6. Информатика и компютърни науки

Доклади на семинари и конференции

 1. Класифициране на антиоксидантни пептиди чрез машинно  обучение, Научна конференция „Дни на науката 2020”, 20 ноември 2020 г., гр. Пловдив.
 2. Използване на техники от изкуствения интелект за прогнозиране на биологична активност на пептиди, Научен семинар "Моделиране на невронни мрежи с приложения в бизнеса", 13 ноември 2020 г.
 3. Multi-input multi-output Neo-Fuzzy Neural Network for PM10 and PM2.5 daily concentrations, BdKCSE'2019 – Big Data, Knowledge and Control Systems Engineering, 21–22 November 2019, Sofia, Bulgaria.
 4. Интелигентни невронно-размити структури с приложения в бизнеса, Юбилейна научна сесия „Дни на науката – 2019“, 31 октомври 2019 г., Пловдив.

Публикации

 1. Terziyska, M., I. Desseva, Zh. Terziyski, Sequence-Based Prediction of Food-originated ACE Inhibitory Peptides Using Deep Learning Algorithm, International symposium on bioinformatics and biomedicine (BIOINFOMED 2020), Burgas, October 8-10, 2020.
 2. Terziyska, М., Zh.Terziyski, Computationally Efficient Neuro-Fuzzy Predictive Models, Journal of Informatics and Innovative Technologies, No 1 (2), 2020, p. 19-24.
 3. Терзийски, Ж., Класифициране на антиоксидантни пептиди чрез машинно  обучение, Научна конференция „Дни на науката 2020”, 20 ноември 2020 г., гр. Пловдив.
 4. Terziyska, M., Zh. Terziyski, S. Hadzhikoleva, E. Hadzhikolev, Multi-input multi-output Neo-Fuzzy Neural Network for PM10 and PM2.5 daily concentrations, BdKCSE'2019 – Big Data, Knowledge and Control Systems Engineering, 21–22 November 2019, Sofia, Bulgaria.
 5. Terziyski, Zh., E. Hadzhikolev, M. Terziyska, Artificial Intelligence in Business Applications, International Conference on "Artificial Intelligence and E-Leadership" (AIEL 2019), 10-11 October 2019, Plovdiv.
 6. Терзийски, Ж., Интелигентни невронно-размити структури с приложения в бизнеса, Юбилейна научна сесия „Дни на науката – 2019“, 31 октомври 2019 г., Пловдив.

Преподавателска дейност

 • Бази от данни
 • Програмиране в Интернет с PHP и MySql

Участие в проекти

 1. МУ21-ФМИ-004, Подкрепа за провеждане на научни изследвания в Школа за ИКТ иновации (2021-2022).
 2. 07/20-Н, Разработване на smart сензорна система за храни (2020-2022).
 3. СП19-ФМИ-012, Моделиране на невронни мрежи с приложения в бизнеса (2019-2020).
 4. СП19-ФМИ-004, Формиране на научни компетентности в Студентска школа за ИКТ иновации (2019-2020).
Всички участници