Студентска школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

Информация

Желязко Терзийски

Желязко Терзийски
Докторант в ПН 4.6. Информатика и компютърни науки

Доклади на семинари и конференции

  1. Използване на техники от изкуствения интелект за прогнозиране на биологична активност на пептиди, Научен семинар "Моделиране на невронни мрежи с приложения в бизнеса", 13 ноември 2020 г.
  2. Интелигентни невронно-размити структури с приложения в бизнеса, Юбилейна научна сесия „Дни на науката – 2019“, 31 октомври 2019 г., Пловдив.

Публикации

  1. Terziyska, M., Zh. Terziyski, S. Hadzhikoleva, E. Hadzhikolev, Multi-input multi-output Neo-Fuzzy Neural Network for PM10 and PM2.5 daily concentrations, BdKCSE'2019 – Big Data, Knowledge and Control Systems Engineering, 21–22 November 2019, Sofia, Bulgaria.
  2. Terziyski, Zh., E. Hadzhikolev, M. Terziyska, Artificial Intelligence in Business Applications, International Conference on "Artificial Intelligence and E-Leadership" (AIEL 2019), 10-11 October 2019, Plovdiv.
  3. Терзийски, Ж., Интелигентни невронно-размити структури с приложения в бизнеса, Юбилейна научна сесия „Дни на науката – 2019“, 31 октомври 2019 г., Пловдив.

Преподавателска дейност

  • Бази от данни
  • Програмиране в Интернет с PHP и MySql

Участие в проекти

  1. СП19-ФМИ-012, Моделиране на невронни мрежи с приложения в бизнеса (2019-2020).
  2. СП19-ФМИ-004, Формиране на научни компетентности в Студентска школа за ИКТ иновации (2019-2020).
Всички участници