Школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

Информация

Йоан Йорданов

Йоан Йорданов
Бакалавър, спец. "Информатика"

Публикации

  1. Yoan Yordanov, Svetoslav Enkov, Lesson in IT with Aritificial Intelligence GalaAI, Scientific Research of the Union of Scientists in Bulgaria – Plovdiv, series B. Natural Sciences and Humanities, Vol. XXIII, ISSN: 1311-9192 (Print), ISSN: 2534-9376 (On-line).

Доклади на семинари и конференции

  1. Lesson in IT with Aritificial Intelligence GalaAI, IXth International Conference of Young Scientists – 14 – 15 July 2022, Plovdiv, Bulgaria.

Награди

  • Най-добра презентация в секция "Техника и технологии" от IХ-та Международна научна конференция на младите учени – 14-15 юли 2022 г., гр. Пловдив, България - първо място.

Участие в проекти

  1. МУ21-ФМИ-004, Подкрепа за провеждане на научни изследвания в Школа за ИКТ иновации (2021-2022).
Всички участници