Студентска школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

Информация

Костадин Йотов

Костадин Йотов
Докторант в ПН 4.6. Информатика и компютърни науки

Доклади на семинари и конференции

  1. Подходи за многокритериално оценяване на студентите с методи на изкуствения интелект, XI Научен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации, 15 ноември 2019 г., гр. Пловдив.

Публикации

  1. Yotov, K., E. Hadzhikolev, S. Hadzhikoleva, Forecasting electricity consumption in bulgaria by studying its dependence on socio-economic and demographic variables, International Journal of Scientific and Technology Research, 9(4), 2020, pp. 705-710.
  2. E. Hadzhikolev, K. Yotov, M. Trankov, S. Hadzhikoleva, Use of Neural Networks in Assessing Knowledge and Skills of University Students, Proceedings of ICERI2019 Conference, 11th-13th November 2019, Seville, Spain, ISBN: 978-84-09-14755-7, pp. 7474-7484.
  3. Йотов, К., Е. Хаджиколев, С. Хаджиколева, Автоматизирано конструиране и обучение на невронни мрежи в MATLAB, Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив. Серия В. Техника и технологии. Том  XVII,  ISSN 1311 -9419 (Print); ISSN 2534-9384 (Online), 2019, 114-124.

Преподавателска дейност

  • Основи на невронните мрежи
  • Конструиране на изкуствени невронни мрежи с MatLab
  • Скриптово програмиране на невронни мрежи в MATLAB

Участие в проекти

  1. СП19-ФМИ-004, Формиране на научни компетентности в Студентска школа за ИКТ иновации (2019-2020).
  2. СП19-ФМИ-012, Моделиране на невронни мрежи с приложения в бизнеса (2020).
  3. МУ19-ФМИ-009, Моделиране чрез математика и информатика и симбиозата им с ИКТ (2019).
Всички участници