Студентска школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

Информация

Мария Борисова

Мария Борисова
Студент, спец. "Математика и информатика"

Преподавателска дейност

  • Линейна алгебра 
  • Аналитична геометрия
  • Математически анализ
  • Бази от данни
  • Графови бази данни с Neo4j

Участие в проекти

  1. СП19-ФМИ-004, Формиране на научни компетентности в Студентска школа за ИКТ иновации (2019-2020).
Всички участници