Школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

Информация

Мария Горгорова

Мария Горгорова
спец. "Софтуерни технологии и дизайн" , бакалавър

Обучение

2018-2022, ОКС "Бакалавър"
Специалност "Софтуерни технологии и дизайн“,
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Доклади на семинари и конференции

  1. A System for Peer Assessment of Student Portfolios, IXth International Conference of Young Scientists – 14 – 15 July 2022, Plovdiv, Bulgaria.

Награди

  • Най-добра презентация в секция "Математика и информатика" от IХ-та Международна научна конференция на младите учени – 14-15 юли 2022 г., гр. Пловдив, България - второ място.

Участие в проекти

  1. МУ21-ФМИ-004, Подкрепа за провеждане на научни изследвания в Школа за ИКТ иновации (2021-2022).
Всички участници