Школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

Информация

Мариян Калчев

Мариян Калчев
Студент, спец. "Бизнес информационни технологии"

Публикации

  1. Рачовски, Т., М. Калчев, С. Хаджиколева, Технологии за дигитализация на културно-историческо наследство, Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив. Серия В. Техника и технологии. Том  XVII,  ISSN 1311 -9419 (Print); ISSN 2534-9384 (Online), 2019, 100-105.

Участие в проекти

  1. СП17-ФМИ-005, Студентска школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението (2017-2018).
Всички участници