Школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

Информация

Меги Дакова

Меги Дакова
Докторант в ПН 3.8. Икономика и управление

Публикации

 1. Дакова, М., Димитрова, Г., Иновационни стратегии и политики за изграждане на устойчива връзка между наука, образование и бизнес. Научни трудове на СУБ-Пловдив, Серия А. Обществени науки, изкуство и култура, ISSN 1311-9400 (Print), ISSN 2534-9368 (On line), 2020, 26-30.
 2. Дакова, М., Димитрова, Г., Димитров, А. Предизвикателства пред сътрудничеството между наука, образование и бизнес, Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция „Икономическа и социална (дез)интеграция, ISBN 978-619-202-565-6 (print), ISBN 978-619-202-566-3 (e-book), 2019, с. 571-586. 
 3. Dimitrova, G., Dakova, M., Dimirov, A., Technological Transfer - Challenges and prospects for Higher education institutions, Tem. Journal: Science and Economic, vol. I.
 4. Petrova, S., Todorova, K., Dakova, M., Mehmed, E., Nikolov, B., Denev I., Stratiev, M., Georgiev, G., Delchev, A., Stamenov, S., Firkova, L., Gesheva, N., Kadirova, D., Velcheva, V., Photosynthetic Pigments as Parameters/Indicators of Tree Tolerance to Urban Environment (Plovdiv, Bulgaria), Ecologia Balkanica, 2017, Vol 9, Issue 1, June 2017.
 5. Дакова М., Дакова, А., Жекова, В., Генова, Ж. Колектив, Изследване на мотивацията на млади хора да членуват в неправителствени организации, 2017, Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2017, с: 221 – 234, ISBN 978-619-202-227-3.
 6. Гешева, Н., Дакова, М., Тодорова, К., Николов, Б., Велчева, И., Петрова, С., Развитие на дървесни видове в условия на антропогенен стрес, В. Сб. доклади от Осма студентска научна конференция „Екологията начин на мислене“ – 8-14 май, Пловдив, с. 29 - 37, 2016.
 7. Dakova, M., Panaytova, M., Kordov, B., Preliminary Project For The Study Of Healthenvironmental Competence Of Students As Modern Trend In The Education In Science And Ecology, Scientific Research of the Union of Scientists in Bulgaria – Plovdiv, series G. Medicine, Pharmacy and Dental medicine, Vol. XVII, ISSN 1311-9427, International Conference of Young Scientists, 11 – 13 June 2015, Plovdiv.
 8. Качакова, М., Панайотова, М., Стойнова, В., Формиране на здравни компетенции по „Безопасност на храните” в биологичната подготовка на учениците, В. Сб. доклади от Шеста студентска научна конференция „Екологията начин на мислене“ – 6-10 май, Пловдив, с. 141-150, 2014.
 9. Качакова, М., Димчева, Н., Електрохимичен биосензор за определяне на l-Аскорбинова киселина (Витамин c), Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – България, Научни трудове, том 39, кн. 5, 2014 – Химия.
 10. Качакова, М., Б. Кордов, М. Панайотова, Ваклева, З., Възможности за интегриране на обучението по „Безопасност на храните” в биологичната подготовка на учениците. В сб. доклади от Пета студентска научна конференция „Екологията – начин на мислене”, с. 10-17, 02.11.2013 г., Пловдив.
 11. Качакова, М., Дакова, Д., Барицентричен метод за определяне на коефициента на дифузия в течна силно разредена монодисперсна система, Научни трудове, Физика, том 37, кн. 4, 2012, ISSN 0861 – 0029. 
 12. Качакова, М., Дакова, Д., Барицентричен метод за определяне на коефициента на дифузия в течна силно разредена монодисперсна система, В. сб. доклади от Четвърта студентска научна конференция „Екологията начин на мислене“ – 4, 11-12 май, Пловдив, с. 32, 2012.

Участия с доклади и постери в научни форуми

 1. Предизвикателства и политики пред "Наука – Бизнес – Образование", XIII Научен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации, 14 декември 2020 г., гр. Пловдив.
 2. Технологичният трансфер - предизвикателства и приложимост, икономическа наука, образование и реална икономика, Юбилейна международна научна конференция "Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха", 11 - 12 май 2020 г., Варна.
 3. Иновационни стратегии и политики за изграждане на устойчива връзка между наука, образование и бизнес, Юбилейната научна сесия „Дни на науката – 2019, 31 Окромври СУБ-Пловдив.
 4. 21th International Conference Economic and Management Policies and Challenges: The Market and the State, Organized by Sofia University St Kliment Ohridski, Faculty of Economics and Business Administration University of National and World Economy, University of National and World Economy, 10 - 12 October 2019, Ravda, Bulgaria.
 5. Предизвикателства пред сътрудничеството между наука, образование и бизнес, Юбилейна Международна Научна Конференция „Икономическа и социална (Дез) Интеграция“, По повод 25 години от създаването на Факултета по икономически и социални науки на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, 27 юни 2019 г., Пловдив.
 6. Сътрудничеството между бизнес, наука и образование – фактор за устойчиво развитие и конкурентоспособност, Международна бизнес конференция „Наука и бизнес за интелигентно бъдеще“, Варненски свободен университет, 2016., Варна.
 7. Идеен проект за изследване на здравно-екологичните компетенции на ученици и студенти като съвременна тенденция в обучението по природни науки и екология, Международна конференция на младите учени, 11-13 юни 2015. СУБ-Пловдив
 8. Изследване мотивацията на млади хора да членуват в неправителствени организации, Научна конференция за студенти и докторанти устойчивото развитие – икономически, социални и политически проблеми, 20 май 2016 г., Пловдив.
 9. Барицентричен метод за определяне на коефициента на дифузия в течна силно разредена монодисперсна система, Четвърта студентска научна конференция „Екологията начин на мислене – 4“, 11-12 май 2012., Пловдив.
 10. Възможности за интегриране на обучението по „Безопасност на храните” в биологичната подготовка на учениците, Пета студентска научна конференция „Екологията – начин на мислене” – 5, 02.11.2013 г., Пловдив. 
 11. Формиране на здравни компетенции по „безопасност на храните” в биологичната подготовка на учениците, Шеста студентска научна конференция „Екологията начин на мислене“ – 6, 10 май 2014, Пловдив.
 12. Електрохимичен биосензор за определяне на l-аскорбинова киселина (Витамин - C), Втора научна конференция за студенти и докторанти  "Предизвикателства в химията", Пловдив,  22-23 ноември, 2014., Пловдив.
 13. Разработване на електрохимичен биосензор за определянето на L – аскорбинова киселина „Наука и образование в XXI в. – проблеми и тенденции" , август, 2013, Албена.
 14. Определяне на коефициента на дифузия в течна силно разредена монодисперсна система чрез барицентричен метод, II Национална Студентска Научна сесия организирана от Факултет по Физика и Инженерни технологии, 17 ноември 2012., Пловдив.
 15. Изследване на възможности за интегриране на обучение по «Безопасност на храните» в биологичната подготовка на ученици  и дидактически технологии за тяхното реализиране", Форум Наука – представяне на проект, 2014 г Хисаря.
 16. Хранителен спектър и хранителна ниша  на ларви на голямата водна жаба (Pelophylax ridibundus) (Pallas 1771), Студетнтска научна конференция „Екологията начин на мислене“ – 5., 2 ноември 2015, Пловдив.

Награди

 1. Докторант на годината 2019, Организирано от Националното представителство на студентските съвети, София, Декември 2019.
 2. Награда от Конкурс „Носители на просвета“ - 2014, за отлична организация на студентска научна конференция.
 3. Студент на годината 2013, Организирано от Националното представителство на студентските съвети, София, Декември 2013.
 4. Най-добра презентация в студентска научна конференция „Екологията начин на мислене“ – 5 Ноември 2013.

Участие в проекти

 1. МУ21-ФМИ-004, „Подкрепа за провеждане на научни изследвания в Школа за ИКТ иновации”, Фонд Научни изследвания при ПУ „Паисий Хилендарски”.
 2. СП19-ФМИ-004, „Формиране на научни компетентности в Студентска школа за ИКТ иновации”, Фонд Научни изследвания при ПУ „Паисий Хилендарски”.
 3. ФП19-ФИСН-014, Contemporary tools and approaches for economic and business analysis / „Съвременни инструменти и подходи за икономически и бизнес анализи”, Фонд Научни изследвания при ПУ „Паисий Хилендарски”.
 4. СП15-БФ-014, „Интегриране на пасивния и активния фитомониторинг при оценка на КАВ в градска среда”, Фонд Научни изследвания при ПУ „Паисий Хилендарски“. 
 5. Д-34-18, „Провеждане на програма за проучвателен мониторинг за оценка на натиска и въздействието на рибовъдството върху повърхностните водни тела и актуализация на програмата от мерки в ПУРБ в Източнобеломорския район (FISHFARMING)”; Фонд Научни изследвания при ПУ „Паисий Хилендарски”.
 6. СП15-БФ-005, „Изследване на здравно-екологичните компетенции на ученици и студенти като съвременна тенденция в образованието по Природни науки и екология“, Фонд Научни изследвания при ПУ „Паисий Хилендарски”.
 7. ДДВУ-02/38, „Биоелектрохимични методи за бърз, селективен и чувствителен контрол на качеството и безопасността на храните, базирани на природосъобразни интердисциплинарни изследвания (FOQUS)”, Фонд Научни изследвания към МОН „Паисий Хилендарски“.
 8. СУ13-БФ-005, „Изследване на възможности за интегриране на обучение по „Безопасност на храните” в биологичната подготовка на ученици и дидактически технологии за тяхното реализиране", Фонд Научни изследвания при ПУ „Паисий Хилендарски“.
Всички участници