Школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

Информация

Минчо Симов

Минчо Симов
Докторант в ПН 4.6. Информатика и компютърни науки

Преподавателска дейност

  • Програмиране на мобилни приложения в Android среда с езика Kotlin

Участие в проекти

  • МУ21-ФМИ-004, "Подкрепа за провеждане на научни изследвания в Школа за ИКТ иновации" (2021-2022).
Всички участници