Студентска школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

Информация

Мирослав Трънков

Мирослав Трънков
Докторант в ПН 4.6. Информатика и компютърни науки

Доклади на семинари и конференции

 1. Оптимизация в производственото планиране на камгарни прежди чрез методи на машинното обучение, Научен семинар "Моделиране на невронни мрежи с приложения в бизнеса", 13 ноември 2020 г.
 2. Testing of Games Through Software Agents Managed by Artificial Neural Networks, 9th International Scientific Conference “TechSys 2020” – Engineering, Technologies and Systems, 14-16 May 2020, Plovdiv.
 3. Подходи за многокритериално оценяване на студентите с методи на изкуствения интелект, XI Научен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации, 15 ноември 2019 г., гр. Пловдив.

Публикации

 1. Trankov, M., E. Hadzhikolev, S. Hadzhikoleva, Model of a personal guide for museum exhibitions, International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2020, November 4-6 2020, Yambol, Bulgaria.
 2. Trankov, M., E. Hadzhikolev, S. Hadzhikoleva, Testing of games through software agents managed by artificial neural networks, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 878 (2020) 012031, doi:10.1088/1757-899X/878/1/012031.
 3. E. Hadzhikolev, K. Yotov, M. Trankov, S. Hadzhikoleva, Use of Neural Networks in Assessing Knowledge and Skills of University Students, Proceedings of ICERI2019 Conference, 11th-13th November 2019, Seville, Spain, ISBN: 978-84-09-14755-7, pp. 7474-7484.

Преподавателска дейност

 • Въведение в невронните мрежи с Python
 • Изграждане на системи с изкуствен интелект в Python

Участие в проекти

 1. СП19-ФМИ-004, Формиране на научни компетентности в Студентска школа за ИКТ иновации (2019-2020).
 2. СП19-ФМИ-012, Моделиране на невронни мрежи с приложения в бизнеса (2020).
 3. МУ19-ФМИ-009, Моделиране чрез математика и информатика и симбиозата им с ИКТ (2019)
Всички участници