Школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

Информация

Мирослав Трънков

Мирослав Трънков
Докторант в ПН 4.6. Информатика и компютърни науки

Доклади на семинари и конференции

 1. Приложение на методи за машинно обучение при планиране производството на текстилни влакна на етап подготовка на суровината, Научна конференция „Дни на науката 2020”, 20 ноември 2020 г., гр. Пловдив.
 2. Testing of games through software agents managed by artificial neural networks, 9th International Scientific Conference “TechSys 2020” – Engineering, Technologies and Systems, 14-16 May 2020, Plovdiv.
 3. Оптимизация в производственото планиране на камгарни прежди чрез методи на машинното обучение, Научен семинар "Моделиране на невронни мрежи с приложения в бизнеса", 13 ноември 2020 г.
 4. Подходи за многокритериално оценяване на студентите с методи на изкуствения интелект, XI Научен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации, 15 ноември 2019 г., гр. Пловдив.

Публикации

 1. Трънков, М., Е. Хаджиколев, Приложение на методи за машинно обучение при планиране производството на текстилни влакна на етап подготовка на суровината, Научна конференция „Дни на науката 2020”, 20 ноември 2020 г., гр. Пловдив.
 2. Trankov, M., E. Hadzhikolev, S. Hadzhikoleva, Model of a personal guide for museum exhibitions, International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2020, November 4-6 2020, Yambol, Bulgaria.
 3. Trankov, M., E. Hadzhikolev, S. Hadzhikoleva, Testing of games through software agents managed by artificial neural networks, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 878 (2020) 012031, doi:10.1088/1757-899X/878/1/012031.
 4. E. Hadzhikolev, K. Yotov, M. Trankov, S. Hadzhikoleva, Use of Neural Networks in Assessing Knowledge and Skills of University Students, Proceedings of ICERI2019 Conference, 11th-13th November 2019, Seville, Spain, ISBN: 978-84-09-14755-7, pp. 7474-7484.

Преподавателска дейност

 • Въведение в невронните мрежи с Python
 • Изграждане на системи с изкуствен интелект в Python

Участие в проекти

 1. МУ21-ФМИ-004, Подкрепа за провеждане на научни изследвания в Школа за ИКТ иновации (2021-2022).
 2. СП19-ФМИ-004, Формиране на научни компетентности в Студентска школа за ИКТ иновации (2019-2020).
 3. СП19-ФМИ-012, Моделиране на невронни мрежи с приложения в бизнеса (2020).
 4. МУ19-ФМИ-009, Моделиране чрез математика и информатика и симбиозата им с ИКТ (2019)
Всички участници