Студентска школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

Информация

Мирослав Трънков

Мирослав Трънков
Докторант в ПН 4.6. Информатика и компютърни науки

Доклади на семинари и конференции

  1. Miroslav Trankov, Testing of Games Through Software Agents Managed by Artificial Neural Networks, 9th International Scientific Conference “TechSys 2020” – Engineering, Technologies and Systems, 14-16 May 2020, Plovdiv.
  2. Подходи за многокритериално оценяване на студентите с методи на изкуствения интелект, XI Научен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации, 15 ноември 2019 г., гр. Пловдив.

Публикации

  1. E. Hadzhikolev, K. Yotov, M. Trankov, S. Hadzhikoleva, Use of Neural Networks in Assessing Knowledge and Skills of University Students, Proceedings of ICERI2019 Conference, 11th-13th November 2019, Seville, Spain, ISBN: 978-84-09-14755-7, pp. 7474-7484.

Преподавателска дейност

  • Въведение в невронните мрежи с Python
  • Изграждане на системи с изкуствен интелект в Python

Участие в проекти

  1. СП19-ФМИ-004, Формиране на научни компетентности в Студентска школа за ИКТ иновации (2019-2020).
  2. СП19-ФМИ-012, Моделиране на невронни мрежи с приложения в бизнеса (2020).
  3. МУ19-ФМИ-009, Моделиране чрез математика и информатика и симбиозата им с ИКТ (2019)
Всички участници