Школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

Информация

Неделчо Андонов

Неделчо Андонов
Докторант в ПН 4.6. Информатика и компютърни науки

Публикации

 1. Hadzhikoleva, S., D. Orozova, E. Hadzhikolev, N. Andonov, Model of a Centralized System for Quality Assurance in Higher Education, Proceedings of 2020 IEEE 10th International Conference on Intelligent Systems, pp. 87 - 92.
 2. Hadzhikoleva, S., D. Orozova, N. Andonov, E. Hadzhikolev, Generalized Net Model of a System for Quality Assurance in Higher Education, AIP Conference Proceedings 2172, 040005 (2019); Published Online: 13 November 2019.
 3. Андонов, Н., Е. Хаджиколев, С. Хаджиколева, Модел TROBAC за контрол на достъпа в софтуерни системи за управление на документи, Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив. Серия В. Техника и технологии. Том  XVII,  ISSN 1311 -9419 (Print); ISSN 2534-9384 (Online), 2019, 106-113.
 4. Hadzhikolev, E., S. Hadzhikoleva, N. Andonov, Challenges in Creating University Digital Document Repositories, COMPUSOFT: An international journal of advanced computer technology, pp. 2846-2851, ISSN: 2320-0790.
 5. Хаджиколев, Е., С. Хаджиколева, Н. Андонов, Един подход за изграждане на университетско цифрово хранилище на документи, Международна научна конференция УНИТЕХ, 16-17 ноември 2018 г., гр. Габрово, стр. 128-133.
 6. Хаджиколев, Е., Ст. Хаджиколева, Н. Андонов, Софтуерна рамка за моделиране и управление на нелинейни структури и процеси, Научна сесия “Дни на науката 2017”, 2-3 ноември 2017 г., гр. Пловдив.

Доклади на семинари и конференции

 1. Софтуерна система за моделиране на обобщени мрежи, X Научен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации, 6.06.2019 г., гр. Пловдив.
 2. Управление на сигурността и защита на приложения в облака. Добри практики., Девети научен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации, 10 ноември 2018 г., гр. Хисаря.
 3. Оптимизация и повишаване на сигурността на уеб-базирани информационни системи, Научен семинар на ФМИ при ПУ, гр. Пловдив, 25.02.2016 г.
 4. Оптимизация и повишаване на сигурността на уеб-базирани информационни системи, Научен семинар на ФМИ при ПУ, гр. Пловдив, 16.02.2017 г.

Преподавателска дейност

 • Моделиране и управление на бизнес процеси
 • Въведение в облачните технологии
 • Софтуерни технологии 2
 • Бази от данни, и др.

Участие в проекти

 1. СП19-ФМИ-004, Формиране на научни компетентности в Студентска школа за ИКТ иновации (2019-2020).
 2. МУ19-ФМИ-009, Моделиране чрез математика и информатика и симбиозата им с ИКТ (2019-2020).
 3. СП17-ФМИ-005, Студентска школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението (2017-2018).
 4. МУ17-ФМИ-007, ИКТ в помощ на научните изследвания по математика и информатика и приложенията им (2017-2018).
 5. BG051PO001-4.3.04-0064, Пловдивски електронен университет (ПеУ): национален еталон за провеждане на качествено е-обучение в системата на висшето образование (2012-2014).
Всички участници