Школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

Информация

Петя Семова

Петя Семова
Студент, спец. "Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт"

Публикации

  1. П. Семова, Р. Недялкова, С. Хаджиколева, Формиране на умения от висок порядък у студентите чрез обучение за придобиване на научни компетентности, сп. Управление и образование, Том 15(3) 2019, ISSN 13126121, 74-81.

Доклади на семинари и конференции

  1. Формиране на умения от висок порядък у студентите чрез обучение за придобиване на научни компетентности, Международна научна конференция "Образование, наука, икономика и технологии", 20 - 21 юни, 2019 г., гр. Бургас.
  2. Възможности за използване на блоковото програмиране в обучението по математика, Научна конференция на младите изследователи на факултет „Математика и информатика” при ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, 31 май 2019 г., гр. Велико Търново.
  3. Блоковото програмиране в обучението по математика, Национална конференция "Педагогика на обучението по математика и информатика“, 12-14.04.2019 г., гр. Велико Търново. 
  4. Блоково програмиране и използването му при преподаване на различни учебни дисциплини, Седма студентска научна сесия към ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“, 05.01.2019 г., гр. Пловдив.

Награди

  1. Специална награда на журито за участие в Научна конференция на младите изследователи на факултет „Математика и информатика” при ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, 31 май 2019 г., гр. Велико Търново.

Участие в проекти

  1. СП19-ФМИ-004, Формиране на научни компетентности в Студентска школа за ИКТ иновации (2019-2020).
Всички участници