Школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

Информация

Радослава Терзиева

Радослава Терзиева
Докторант в ПН 4.5. Математика

Доклади на семинари и конференции

 1. Моделиране на бизнес казуси чрез матрични игри, Осма сбирка на Научен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации, 30 октомври 2018 г., гр. Пловдив.
 2. Lipschitz stability of differential equations with non-instantaneous impulses, 24th Conference on Applied and Industrial Mathematics - CAIM 2016, Craiova, Romania, September 15-18, 2016.
 3. Диференчни уравнения и многоетапни игри, Сливен, 2014.
 4. Устойчивост с разлика в началното време на диференчни уравнения, юбилейна научна конференция, 27 – 28 ноември 2015г.

Публикации

 1. Я. Манджукова, Р. Терзиева, С. Христова, Mатрични игри, равновесие и  компютърна реализация на Wolfram Mathematica, Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018", 25-27 октомври 2018 г.
 2. Р. Терзиева, С. Христова, Диференчни уравнения и многоетапни игри, Механика на Машините,  книга 4, стр. 77-80, 2014г.
 3. Р. Терзиева, С. Христова, Устойчивост и функции на Ляпунов за диференчни уравнения, Научни трудове на Съюза на учените, том XII, стр. 256-259, 2015г.
 4. S. Hristova, R. Terzieva, Monotone iterative technique with respect to initial time difference for initial valulue problem for difference equations with maxima, AIP Conference Proceedings 1690, 040018-1–040018-8, 2015г.
 5. Е. Мадамлиева, Р. Терзиева, С. Христова, Устойчивост с разлика в началното време на диференчни уравнения, Трудове на ВТУ. Факултет Математика и информатика, стр. 101 – 106, 2015г.
 6. А. Иванова, Р. Терзиева, Модели на коалирането в бизнеса с теория на игрите, Образованието и изследванията в информационното общество, стр 243-245, 2016г.
 7. Д. Георгиев, Р. Терзиева, Последователни игрови модели с бизнес приложения, Образованието и изследванията в информационното общество, стр 246-248, 2016г.
 8. S. Hristova, R. Terzieva, Lipschitz stability of differential equations with non-instantaneous impulses, Advances in Difference Equations2016, 2016:322, 2016г.
 9. S. Hristova, R. Terzieva, Monotone-Iterative Technique for the Periodic Boundary Value Problem for Difference Equations with Non-Instantaneous Impulses, International Electronic Journal of Pure and Applied Mathematics, Volume 11 No 1, 25-38, 2017г.

Преподавателска дейност

 • Теория на игрите
 • Теория на игрите и икономическо поведение
 • Теория на вероятностите

Участие в проекти

 1. СП17-ФМИ-005, Студентска школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението (2017-2018).
 2. МУ17-ФМИ-007, ИКТ в помощ на научните изследвания по математика и информатика и приложенията им (2017-2018).
 3. МУ15–ФМИИТ–008, Креативност, творчество и съвременни технологии в математиката и информатиката (2015-2016).
Всички участници