Школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

Информация

Тодор Рачовски

Тодор Рачовски
Доктор, ПН 4.6. Информатика и компютърни науки

Доклади на семинари и конференции

 1. Models and Methodologies for Automated Creating of Webpage Mobile Versions, International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2020, November 4-6 2020, Yambol, Bulgaria. 
 2. Цифрово хранилище на педагогически патерни, 56-та Научна конференция “Индустрия 4.0. Бизнес среда. Качество на живот.”, 27 - 28 октомври 2017 г., гр. Русе.
 3. Информационен образователен портал за деца със специални образователни потребности, Младежки симпозиум „Иновации и бизнес процеси“, 16-17 октомври 2014 г., гр. Пловдив.

Публикации

 1. Rachovski, T., E. Hadzhikolev, S Hadzhikoleva, Models and Methodologies for Automated Creating of Webpage Mobile Versions, International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2020, November 4-6 2020, Yambol, Bulgaria. 
 2. Hadzhikolev, E., S. Hadzhikoleva, E. Yonchev, T. Rachovski, Formal Model of a Pedagogical Pattern Language, International journal of scientific & technology research, vol. 8, issue 9, September 2019, ISSN 2277-8616, pp. 748-753.
 3. Rachovski, T., I. Ivanov, E. Hadzhikolev, S. Hadzhikoleva, Air Pollution Monitoring System, International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE), Vol. 8, Issue 11, September 2019, ISSN: 2278-3075, pp. 2275-2279.
 4. Рачовски, Т., М. Калчев, С. Хаджиколева, Технологии за дигитализация на културно-историческо наследство, Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив. Серия В. Техника и технологии. Том  XVII,  ISSN 1311 -9419 (Print); ISSN 2534-9384 (Online), 2019, 100-105.
 5. Hadzhikoleva, S., T. Rachovski, E. Hadzhikolev, Generalized Net Model for Building Responsive Design of Web Pages, Proceedings of the XX-th International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies SIELA 2018, 3 - 6 June 2018, Bourgas, Bulgaria, ISBN: 978-153863419-6.
 6. Hadzhikolev, E., S. Hadzhikoleva, T. Rachovski, Architecture of Mobile Online: an Application for Creating Mobile Versions of Web Pages, Proceedings of the XX-th International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies SIELA 2018, 3 - 6 June 2018, Bourgas, Bulgaria, ISBN: 978-153863419-6.
 7. Рачовски, Т., Е. Хаджиколев, Ст. Хаджиколева, Софтуерно приложение за генериране на мобилни версии на уеб страници, Научна сесия “Дни на науката 2017”, 2-3 ноември 2017 г., гр. Пловдив.
 8. Хаджиколева, Ст., Е. Хаджиколев, Т. Рачовски, Л. Йовков, Педагогически патерни и софтуерни инструменти за управление на педагогически патерни, Научна сесия “Дни на науката 2017”, 2-3 ноември 2017 г., гр. Пловдив.
 9. Rachovski, T., S. Hadzhikoleva, E. Hadzhikolev, Conceptual Model of an Application for Automated Generation of Webpage Mobile Versions, Tem Journal Vol.6, No.4, 2017, pp 877-882, ISSN: 2217-8309.
 10. Хаджиколева, Ст., Е. Хаджиколев, Т. Рачовски, Вл. Цветков, Използване на педагогически патерни за споделяне на педагогически опит и добри практики, Сборник доклади от Национална научна конференция „Образование и наука – за личностно и обществено развитие“, 27-28 октомври 2017 г., гр. Смолян, 105-114.
 11. Рачовски, Т., Вл. Цветков, Е. Хаджиколев, Ст. Хаджиколева, Цифрово хранилище на педагогически патерни, 56-та Научна конференция “Индустрия 4.0. Бизнес среда. Качество на живот.”, 27 - 28 октомври 2017 г., гр. Русе (в печат).
 12. Рачовски, Т., Ст. Хаджиколева, Е. Хаджиколев, Софтуерни инструменти за автоматизиран анализ и генериране на мобилни версии на уеб сайтове, Сборник доклади от Международна научна конференция "Техника, технологии, образование" ICTTE 2017, гр. Ямбол, 19-20 октомври 2017, 206-2013, ISSN 1314-9474. 
 13. Hadzhikoleva St., E. Hadzhikolev, T. Rachovski, Pedagogical Patterns and Information Technologies, National conference with international participation Sliven'2017, 30 June - 2 July 2017, Announcements of Union of Scientists - Sliven Journal, vol. 32 (1), 2017, pp. 63-69, ISSN: 1311 2864.
 14. Рачовски, Т., Г. Тотков, С. Енков, Принципи при създаването на уеб страници за мобилно обучение, Научни трудове на СУБ – Пловдив Серия  В. Техника и технологии, том XII., Съюз на учените сесия 31 октомври - 1 ноември 2014 г. Пловдив. 
 15. Лефтеров, Д., Т. Рачовски, Информационен образователен портал за деца със специални образователни потребности, Младежки симпозиум „Иновации и бизнес процеси“, 16-17 октомври 2014 г., Пловдив.
 16. Рачовски, Т., Г. Тотков, Д. Десев, Автоматизирано извличане на данни от цифрови изображения на документи, Научни трудове СУБ – Пловдив, 30-31 октомври 2013 г., Пловдив.
 17. Рачовски Т., Б. Ковачев, Г. Тотков, Към мобилна университетска система, Научни трудове на СУБ-Пловдив, Серия Б, Естествени и хуманитарни науки, Пловдив, 25-26 октомври 2012.
 18. Рачовски Т., Г. Тотков, С. Енков, “Мобилно управление и администриране на е-Обучение в Moodle”, IV Национална Научна Конференция 2011, Федерация „Наука и Висше Образование” при Пловдивски ВУЗ, СУБ-Пловдив, стр. 117-121, 30.04.2011, ISSN: 978-954-9449-44-0.
 19. Рачовски, Т., Г. Тотков, Д. Десев, Модули за автоматизирано въвеждане на данни от сканирани изображения в университетски информационни системи, Научни трудове на Съюза на учените – Пловдив, Серия В. „Техника и технологии”, 2010 г.

Преподавателска дейност

 • Софтуерни технологии 2
 • Въведение в облачните технологии
 • Мобилни приложения
 • Операционни системи
 • Програмиране
 • Програмиране на приложения за мобилни устройства, и др.

Участие в проекти

 1. МУ21-ФМИ-004, Подкрепа за провеждане на научни изследвания в Школа за ИКТ иновации, 2021-2022.
 2. СП17-ФМИ-005, Студентска школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението, ФНИ при ПУ „Паисий Хилендарски", 2017-2018.
 3. BG051PO001-3.1.08-0041, Стандартизиране и интегриране на разнотипни информационни и управленски университетски системи (СИРИУС), ОП РЧР на ЕСФ, 2013-2014.
 4. НИ13-ФИФ009, Многофункционален дигитален университетски архив: моделиране, създаване и споделяне, ФНИ при ПУ „Паисий Хилендарски", 2013-2014.
 5. BG051PO001-4.3.04-0064, Пловдивски електронен университет (ПеУ): национален еталон за провеждане на качествено е-обучение в системата на висшето образование, ОП РЧР на ЕСФ, 2012-2014.
 6. CEEPUS-H-0081, CIII-HU-0019-08-1213, Central European Exchange Programme for University Studies, International Cooperation in Computer Science, 2012-2013.
Всички участници