Школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

Информация

Христо Христов

Христо Христов
Доктор, ПН 1.3. Методика на обучението по информатика и информационни технологии

Доклади на семинари и конференции

 1. Приложение на метода „Фокус групи“ в обучението по уеб технологии, VII Научно-практически форум "Иновации в обучението и познавателното развитие", 31.08-2.09.2016, гр. Бургас.
 2. Обучението по информатика и софтуерни технологии: развитие и перспективи, VI Научно-практически форум "Иновации в обучението и познавателното развитие", 2-4.09.2015, гр. Бургас.
 3. Състояние на обучението по информатика и софтуерни технологии, VI Научно-практически форум "Иновации в обучението и познавателното развитие", 2-4.09.2015, гр. Бургас.
 4. Роля и място на програмирането в обучението по информатика, като част от съвременните методологии за създаване на софтуер, XXII Международна научна конференция на Съюза на учените в Стара Загора, 7-8 юни 2012.
 5. Модели и гъвкави методи в обучението по компютърни науки, XXII Международна научна конференция на Съюза на учените в Стара Загора, 7-8 юни 2012.
 6. Трудности и решения при смяна на парадигмата. Преподаване на обектноориентиран анализ, дизайн и програмиране, Международна конференция „Взаимодействието теория – практика: Ключови проблеми и решения”, Бургас, 24-25 юни 2011.
 7. Преглед и перспективи на средствата за визуализация на синтаксис, семантика и изходен код. Процедурна и обектно-ориентирана парадигма – разлики, Юбилейна международна конференция REMIA, Пловдив, 10-12 декември 2010, стр. 443-450.
 8. Средства в Java платформата използващи цифрови подписи и сертификати, Есенна научна конференция на СУБ в гр. Пловдив, 05-06.11. 2009, Дом на учените. 
 9. Многоплатформена система за автоматичен морфологичен синтез и анализ на естествен език, Юбилейна научна конференция 60 години СУБ Пловдив, 04-05.11. 2008, Дом на учените.

Публикации

 1. Христов, Хр., Ст. Черешаров, Св. Чонков, К. Цветанов, Методология за разкриване, отстраняване и избягване  на грешки в някои програмни езици, Ежегодна научна сесия „Дни на науката 2020” на СУБ – Пловдив, 20-21 ноември 2020 г.
 2. Цветанов, К., Ст. Черешаров, Св. Чонков, Хр. Христов, Подходи при разработка на софтуерни продукти и тяхното приложение, Ежегодна научна сесия „Дни на науката 2020” на СУБ – Пловдив, 20-21 ноември 2020 г.
 3. Hristov, Hr, St. Cheresharov, Sv. Chonkov, K. Tsvetanov, Information Security in the Design of Web-Based Software Systems, Proceedings of the 2020 International Conference Automatics and Informatics (ICAI), 1-3 October 2020, Varna, Bulgaria, DOI: 10.1109/ICAI50593.2020.9311305.
 4. Hadzhikoleva, S., M. Borisova, E. Hadzhikolev, H. Hristov, Model for Assessing Higher Order Thinking Skills in Training in Graph Databases, Proceedings of ICERI2020 Conference, 9th-10th November 2020, pp. 6594 - 6603, ISBN: 978-84-09-24232-0.
 5. Христов, Хр., Игнатов, А., Автоматизирано управление на мрежова инфраструктура, Научно-методическо списание „Математика и информатика”, София, кн. 6, 2019, стр. 602-615, ISSN 1314 – 8532 (Online), ISSN 1310 – 2230 (Print). 
 6. Христов, Хр., Хр. Крушков, Приложение на метода „Фокус групи“ в обучението по уеб технологии, Годишно научно-методическо списание „Образование и технологии”, бр. 7, 2016, стр. 169-171, ISSN 1314-1791. 
 7. Христов, Хр., Хр. Крушков, Активно, участващо наблюдение – тип интервю, Научно-методическо списание „Математика и информатика”,  София, година LIX, кн. 4, 2016, стр. 368-380, ISSN 1314 – 8532 (Online), ISSN 1310 – 2230 (Print). 
 8. Христов, Хр, Хр. Крушков, Обучението по информатика и софтуерни технологии: развитие и перспективи, Образование и технологии, Бургас, година VI, кн. 6, 2015 г., стр. 394.  ISSN 1314-1791 (Print), ISSN 1314-1791 (Online).
 9. Христов, Хр, Хр. Крушков, Състояние на обучението по информатика и софтуерни технологии, Образование и технологии, Бургас, година VI, кн.6, 2015 г., стр. 388.  ISSN 1314-1791 (Print), ISSN 1314-1791 (Online).
 10. Христов, Хр., Хр. Крушков, Архитектура „Модел-изглед-контролер” в помощ на преподаването на уеб-технологии, Математика и информатика, София, година LVI, кн. 4, 2013 г., стр. 368-383. ISSN 1314 – 8532 (Online), ISSN 1310 – 2230 (Print).
 11. Христов, Хр. А. Христова, Роля и място на програмирането в обучението по информатика, като част от съвременните методологии за създаване на софтуер, Наука и технологии, том II, 2012.
 12. Христов, Хр. А. Христова, Модели и гъвкави методи в обучението по компютърни науки, Наука и технологии, том II, 2012.
 13. Христов, Хр., Трудности и решения при смяна на парадигмата. Преподаване на обектноориентиран анализ, дизайн и програмиране, Доклади на международна конференция „Взаимодействието теория – практика: Ключови проблеми и решения”, т. III, Бургас, 24-25 юни 2011, стр. 303-310.
 14. Христов, Хр., Преглед и перспективи на средствата за визуализация на синтаксис, семантика и изходен код. Процедурна и обектно-ориентирана парадигма – разлики, Доклади на юбилейна международна конференция REMIA, Пловдив, 10-12 декември 2010, стр. 443-450.
 15. Христов, Хр., Хр. Крушков, Средства в Java платформата използващи цифрови подписи и сертификати, Научни трудове на СУБ, Серия Б. Естествени и хуманитарни науки, т. XII, Пловдив, 2010г., стр.416-422, ISSN 1311-9419. 
 16. Крушков, Хр., Хр. Христов, Многоплатформена система за автоматичен морфологичен синтез и анализ на естествен език, Научни трудове на СУБ, Серия В – Техника и технологии, т. VII, Пловдив, 2008 г., стр.279-284, ISSN 1311-9419.

Преподавателска дейност

Ръководител и преподавател в курсове и школи по информатика за ученици и учители, в това число училища и организации, като ПГЕ "Ал.Ст.Попов", гр. Велико Търново, ПМГ „Иван Вазов“, гр. Димитровград, МЦ-Хасково, гр. Хасково, СМБ-секция Димитровград, гр. Димитровград, ОМГ „Акад. Кирил Попов“, гр. Пловдив, ПГЕЕ гр. Пловдив и др. през периода 2003 - 2013г.

Преподавани университетски курсове:

 • Уеб програмиране 1 
 • Уеб дизайн 
 • Увод в уеб програмирането 
 • Структури от данни и програмиране 
 • Обектно ориентираното програмиране 
 • Въведение в обектно ориентираното програмиране с Java 
 • Проектиране, стилизиране и изграждане на уеб страници 
 • Анализ, проектиране и програмиране на софтуерни приложения 
 • Обектно ориентираното програмиране, C++,  
 • Обектно ориентирано програмиране 
 • Курсов проект 3 
 • Обектно ориентираното програмиране

Участие в проекти

 1. МУ21-ФМИ-004 "Подкрепа за провеждане на научни изследвания в Школа за ИКТ иновации", фонд „Научни изследвания“ при ПУ „Паисий Хилендарски“ (2021-2022).
 2. BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2“, финансиран от ОП НОИР (2020 - 2027).
 3. BG05M20P001-2.002-0001 „Студентски практики – Фаза 1”, финансиран от ОП НОИР (2016 - 2018).
 4. ИТ15-ФМИИТ-004/24.04.2015 „Изследвания в областта на иновационни ИКТ с ориентация към бизнеса и обучението“, фонд „Научни изследвания“ при ПУ „Паисий Хилендарски“ (2015-2016).
 5. НИ15-ФМИИТ-004/24.04.2015 „Иновативни, фундаментални и приложни научни изследвания по компютърни науки, математика и педагогика на обучението“, фонд „Научни изследвания“ при ПУ „Паисий Хилендарски“ (2015-2016).
 6. НИ13-ФМИ-002/19.03.2013 „Интеграция на ИТ в научните изследвания по математика, информатика и педагогика на обучението”, фонд „Научни изследвания“ при ПУ „Паисий Хилендарски“ (2013-2014).
 7. НИ11-ФМИ-004/30.05.2011 „Разработка и приложение на иновативни ИКТ за провеждане на качествени конкурентноспособни научни изследвания и цялостно осъвременяване процеса на обучение във ФМИ“, фонд „Научни изследвания“ при ПУ „Паисий Хилендарски“ (2011-2012).
Всички участници