Школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

Информация

д-р Костадин Йотов

д-р Костадин Йотов
Доктор, ПН 4.6. Информатика и компютърни науки

Обучение

1994-1999, ОКС „Магистър“
Специалност “Математика и информатика“, Професионална квалификация „Учител по математика и информатика“
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Доклади на семинари и конференции

 1. An Approach to Building a Neuro-cybernetic System for Forecasting Electricity Consumption, IXth International Conference of Young Scientists – 14 – 15 July 2022, Plovdiv.
 2. Краткосрочно прогнозиране с изкуствени невронни мрежи, XVII Научен семинар на Школа за ИКТ иновации, 29.11.2021 г.
 3. Influence of the price of electricity for the industry on the consumption in the economic sector in Bulgaria, International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2020, November 4-6 2020, Yambol, Bulgaria.
 4. Система за избор на най-ефективен метод за прогнозиране чрез статистически анализ, времеви редове и изкуствени невронни мрежи, Научен семинар "Моделиране на невронни мрежи с приложения в бизнеса", 13 ноември 2020 г.
 5. Подходи за многокритериално оценяване на студентите с методи на изкуствения интелект, XI Научен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации, 15 ноември 2019 г., гр. Пловдив.

Публикации

 1. Yotov, K., S. Hadzhikoleva, E. Hadzhikolev, D. Orozova, Forecasting Electricity Consumption in a National Power System, Proceedings of the XXII-nd International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies SIELA 2022, 1-4 June 2022, Bourgas, Bulgaria.
 2. Terziyska, M., Yotov, K., Hadzhikolev, E., Terziyski, Zh., Hadzhikoleva, S., Forecasting Electricity Consumption with Intelligent Hybrid Model, Proceedings of the XXII-nd International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies SIELA 2022, 1-4 June 2022, Bourgas, Bulgaria.
 3. Hadzhikolev, E., S. Hadzhikoleva, D. Orozova, K. Yotov, A Comprehensive Approach to Assessing Higher and Lower Order Thinking Skills, In: Uncertainty and Imprecision in Decision Making and Decision Support: New Advances, Challenges, and Perspectives. IWIFSGN BOS/SOR 2020 2020. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 338. 2022. Springer, Cham, pp 164–177, Electronic ISSN: 2367-3389, Print ISSN: 2367-3370.
 4. Hadzhikolev, E., S. Hadzhikoleva, K. Yotov, M. Borisova, Automated Assessment of Lower and Higher-Order Thinking Skills Using Artificial Intelligence Methods. In: Antovski, L., Armenski, G. (eds) ICT Innovations 2021. Digital Transformation. ICT Innovations 2021. Communications in Computer and Information Science, vol 1521. Springer, Cham, pp 13–25, Electronic ISSN: 1865-0937, Print ISSN: 1865-0929.
 5. Yotov, K., E. Hadzhikolev, S. Hadzhikoleva, Linear Separability as a Condition for Solving Multiple Problems by a Single Threshold Neuron. In: Pandian, A.P., Fernando, X., Haoxiang, W. (eds) Computer Networks, Big Data and IoT. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies, vol 117. Springer, Singapore, 2022, pp 575–592, Electronic ISSN: 2367-4520, Print ISSN: 2367-4512.
 6. Kostadin Yotov, Emil Hadzhikolev, Stanka Hadzhikoleva, Model for Forecasting of Electricity Losses During Transmission and Distribution in an Electricity System, International Journal of Engineering Trends and Technology, Volume 69, Issue 6, pp. 93 - 98.
 7. Yotov, K., E. Hadzhikolev, S. Hadzhikoleva, Influence of the price of electricity for the industry on the consumption in the economic sector in Bulgaria, International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2020, November 4-6 2020, Yambol, Bulgaria. 
 8. Yotov, K., E. Hadzhikolev, S. Hazdhikoleva, Determining the Number of Neurons in Artificial Neural Networks for Approximation, Trained with Algorithms Using the Jacobi Matrix, Tem Journal, vol.9, No.4, 2020, ISSN: 2217-8309.
 9. Yotov, K., E. Hadzhikolev, S. Hadzhikoleva, GARP Method – an Approach to Increasing the Dataset for the Training of Artificial Neural Networks, International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering, vol. 9, No.5, September - October 2020, ISSN 2278-3091. 
 10. Hadzhikolev, E., S. Hazdhikoleva, K. Yotov, D. Orozova, Models for Multicomponent Fuzzy Evaluation, with a Focus on the Assessment of Higher-Order Thinking Skills, Tem Journal Vol.9, No.4, 2020, ISSN: 2217-8309.
 11. Yotov, K., E. Hadzhikolev, S. Hadzhikoleva, Forecasting Energy Efficiency and Energy Consumption in Bulgaria by Examining the Energy Intensity Indicator Using Neural Networks, 2020 21-st International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies (SIELA), 3 - 6 June 2020, Bourgas, Bulgaria, pp. 523-526, ISBN 978-1-7281-4345-3.
 12. Yotov, K. E. Hadzhikolev, S. Hadzhikoleva, Forecasting Electricity Consumption In Bulgaria By Studying Its Dependence On Socio Economic And Demographic Variables, International Journal of Scientific & Technology Research, vol. 9, issue 4, 2020, ISSN 2277-8616.
 13. E. Hadzhikolev, K. Yotov, M. Trankov, S. Hadzhikoleva, Use of Neural Networks in Assessing Knowledge and Skills of University Students, Proceedings of ICERI2019 Conference, 11th-13th November 2019, Seville, Spain, ISBN: 978-84-09-14755-7, pp. 7474-7484.
 14. Йотов, К., Е. Хаджиколев, С. Хаджиколева, Автоматизирано конструиране и обучение на невронни мрежи в MATLAB, Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив. Серия В. Техника и технологии. Том  XVII,  ISSN 1311 -9419 (Print); ISSN 2534-9384 (Online), 2019, 114-124.

Награди

 • Най-добра презентация в секция "Математика и информатика" от IХ-та Международна научна конференция на младите учени – 14-15 юли 2022 г., гр. Пловдив, България - първо място.

Преподавателска дейност

 • Основи на невронните мрежи (избираема дисциплина)
 • Скриптово програмиране на невронни мрежи в MATLAB (избираема дисциплина)
 • Конструиране на изкуствени невронни мрежи с MatLab (обучителен семинар)

Участие в проекти

 1. МУ21-ФМИ-004, Подкрепа за провеждане на научни изследвания в Школа за ИКТ иновации (2021-2022).
 2. СП19-ФМИ-004, Формиране на научни компетентности в Студентска школа за ИКТ иновации (2019-2020).
 3. СП19-ФМИ-012, Моделиране на невронни мрежи с приложения в бизнеса (2020).
 4. МУ19-ФМИ-009, Моделиране чрез математика и информатика и симбиозата им с ИКТ (2019).
Всички участници