Школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

Информация

д-р Стоян Черешаров

д-р Стоян Черешаров
Доктор, ПН 4.6. Информатика и компютърни науки

Доклади на семинари и конференции

 1. Computation community cloud on low power devices, 10th International Scientific Conference “TechSys 2021” – Engineering, Technologies and Systems, 27-29 May 2021, Plovdiv.
 2. Information Security in the Design of Web-Based Software Systems, International Conference Automatics and Informatics 2020 (ICAI 2020), 1-3 October 2020, Varna, Bulgaria.
 3. Distributed Public Cloud on Low Power Devices, 2020 21-st International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies (SIELA), 3 - 6 June 2020, Bourgas, Bulgaria.
 4. Natural - Oriented Programing, Научна конференция “Иновационни софтуерни инструменти и технологии с приложения в научни изследвания по математика, информатика и педагогика на обучението”, 23-24 ноември 2017 г., к. к. Пампорово.
 5. NOSQL подходи в SQL бази от данни, Научна конференция „Иновационни ИКТ: Изследвания, разработка и приложения в бизнеса и обучението“, 23-25 Ноември 2016, к. к. Пампорово.
 6. Модул за работни процеси, базиран на мрежа на Петри, Научна конференция "Иновационни ИКТ: Изследвания, разработка и приложения в бизнеса и обучението", 11-12 ноември 2015 г., гр. Хисар, стр. 73, ISBN: 978-954-8852-56-7.
 7. Distributed Cloud Based System for Active/E­Learning, DeLC International Conference “From DeLC to VelSpace”, Plovdiv, March 26-28, 2014.

Публикации

 1. Hadzhikoleva, S., A. Uzunov, E. Hadzhikolev and S. Cheresharov, Conceptual Model of a Quality Assurance System in Higher Education, 2022 21st International Symposium INFOTEH-JAHORINA (INFOTEH), 2022, pp. 1-6.
 2. Hristov, Hr., St. Cheresharov, Sv. Chonkov, K. Tsvetanov, Information Security in the Design of Web-Based Software Systems, Proceedings of the 2020 International Conference Automatics and Informatics (ICAI), 1-3 October 2020, Varna, Bulgaria, DOI: 10.1109/ICAI50593.2020.9311305.
 3. Христов, Хр., Ст. Черешаров, Св. Чонков, К. Цветанов, Методология за разкриване, отстраняване и избягване  на грешки в някои програмни езици, Ежегодна научна сесия „Дни на науката 2020” на СУБ – Пловдив, 20-21 ноември 2020 г.
 4. Цветанов К., Ст. Черешаров, Св. Чонков, Хр. Христов, Подходи при разработка на софтуерни продукти и тяхното приложение, Ежегодна научна сесия „Дни на науката 2020” на СУБ – Пловдив, 20-21 ноември 2020 г.
  Cheresharov, S., G. Gustinov, S. Hadzhikoleva, E. Hadzhikolev, Distributed Public Cloud on Low Power Devices, 2020 21-st
 5. International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies (SIELA), 3 - 6 June 2020, Bourgas, Bulgaria, pp. 50-53, ISBN 978-1-7281-4345-3.
 6. Kasakliev, N., S. Cheresharov, D. Grancharova, S. Hadzhikoleva, Social media in Training - Risks and Challenges, International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering, vol. 9, No.3, May - June 2020, ISSN 2278-3091.
 7. Cheresharov, St., K. Stefanova, I. Jelev, V. Naneva, A Prototype of a System for E-Learning, International Conference on Applied Internet and Information Technologies, 3-4 October, 2019 Zrenjanin, Serbia, pp. 10-17. 
 8. Cheresharov, St. , K. Stefanova, Model of Software System for Business Workflow Management, Based on Petri Net, 11th International Conference, Digital Transformation of the Economy and Society: Shaping the Future, 19-20 October, 2019 Prilep, North Macedonia. 
 9. Glushkova, T, St. Stoyanov, I. Popchev, St. Cheresharov, Ambient-Oriented Modeling in a Virtual Educational Space, Comptes rendus de l’Acade'mie bulgare des Sciences, Sofia, 2018, Vol 71, No3, pp.398-406.  
 10. Hadzhikoleva, S., E. Hadzhikolev, S. Cheresharov, L. Yovkov, Towards Building Cloud Education Networks, Tem Journal Vol.7, No.1, 2018, pp 219-224, ISSN: 2217-8309.
 11. Cheresharov, St., Hr. Krushkov, St. Stoyanov, I. Popchev, Modules for Rapid Application Development of Web-Based Information Systems, Cybernetics and Information Technologies (CIT), Sofia, 2017, Volume 17, No 3, ISSN: 1314-4081.
 12. Cherecharov, St., Hr. Krushkov, M. Krushkova, NLP module for Bulgarian text processing, CBU International Conference Proceedings 5: Innovations in Science and Education, 2017, pp. 1113-1117.
 13. Cheresharov, С., Natural-Oriented Programming, Scientific Conference „Innovative Software Tools and Technologies with Applications in Research in Mathematics, Informatics and Pedagogy of Education”, 23-24 November 2017, Pamporovo, Bulgariа, pp. 83-96.
 14. Черешаров, Ст., Хр. Крушков, NOSQL подходи в SQL бази от данни, Сборник с доклади на научна конференция „Иновационни ИКТ: Изследвания, разработка и приложения в бизнеса и обучението“, 23-25 Ноември 2016, к. к. Пампорово.
 15. Черешаров, Ст., Хр. Крушков, Модул за работни процеси, базиран на мрежа на Петри, Сборник с доклади на научна конференция "Иновационни ИКТ: Изследвания, разработка и приложения в бизнеса и обучението", 11-12 ноември 2015 г., гр. Хисар, стр. 73, ISBN: 978-954-8852-56-7.
 16. Cheresharov, S., H. Krushkov, Distributed Cloud Based System for Active/E­Learning, DeLC International Conference “From DeLC to VelSpace”, Plovdiv, March 26-28, 2014.

Преподавателска дейност

 • Увод в програмирането C#
 • Програмиране
 • Операционни системи и компютърни архитектури
 • Право и правни информационни системи
 • Компютърни архитектури
 • Операционни системи
 • Алгоритми и структури данни 
 • Обектно-ориентирано програмиране
 • Програмно управление на задачи 
 • Управление на виртуални машини в облака 
 • Инструменти за оркестрация на услуги, и др.

YouTubehttps://www.youtube.com/user/coolcsn 

Участие в проекти

 1. МУ21-ФМИ-004, "Подкрепа за провеждане на научни изследвания в Школа за ИКТ иновации" (2021-2022).
 2. МУ19-ФМИ-009, “Моделиране чрез математика и информатика и симбиозата им с ИКТ” (2019-2020).
 3. ФП17-ФМИ-008, "Иновационни ИКТ: Изследвания, разработка и приложения в бизнеса и обучението" (2017-2018).
 4. СП17-ФМИ-005, "Студентска школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението" (2017-2018).
 5. BG05M20P001-2.002-0001, "Студентски практики – Фаза 1", ОП НОИР на ЕСФ (2016-2018).
 6. НИ15-ФМИ-004, "Иновативни фундаментални и приложни научни изследвания по компютърни науки, математика и педагогика на обучението" (2015-2016).
 7. ИТ15-ФМИИТ-004, "Изследвания в областта на иновационни ИКТ с ориентация към бизнеса и обучението" (2015-2016).
 8. НИ13 ФМИ-002, "Интеграция на ИТ в научните изследвания по математика, информатика и педагогика на обучението" (2013-2014).
Всички участници